மதுரைதகவல்கள்

மீனாக்ஷி அம்மன் கோவில் கட்டப்பட்ட ஆண்டுகள்: 1168 – 75 -> சுவாமி கோபுரம்1216 – 38 -> ராஜ கோபுரம்1627 – 28 -> அம்மன் சந்நிதி கோபுரம்1315 – 47 -> மேற்கு ராஜா கோபுரம்1372 -> சுவாமி சந்நிதி கோபுரம்1374 -> சுவாமி சந்நிதி வெஸ்ட் கோபுரம் 1452 -> ஆறு கால் மண்டபம்1526 -> 100 கால் மண்டபம்1559 -> சௌத் ராஜா கோபுரம்->Continue Reading